ایجاد حساب کاربری
اینجانب درخواست ثبت نام و احراز هویت در سامانه بیتوفینکس را دارم و تایید میکنم که تمامی مبالغ پرداختی از حساب های شخصی و با مسئولیت شخص خودم انجام می شود. هر گونه سوء استفاده احتمالی برای خرید در سامانه بیتوفینکس و جابجایی پول اشخاص دیگر از طریق حساب های اینجانب بر عهده خودم می باشد و بیتوفینکس هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.